LM Esbjergs historie

Arbejdets tilblivelse, jfr. protokollen 1972
I 1965 begyndte Luthersk Mission teltmission i Esbjerg. Det såkaldte "store telt" opstilledes på Grønttorvet, og mange indbydelser uddeltes. Nogle fandt da også vej til teltet i de efterfølgende dage, og Karl Riis og Birger Pedersen forkyndte evangeliet.

Luthersk Mission har en del venner i Esbjerg, hovedsagelig gamle elever fra LMH. Ved et efterfølgende møde med styrelsesrepræsentanter fra LM enedes man om at fortsætte arbejdet. Det blev til bibelkreds i hjemmene for både unge og lidt ældre. Nogle år senere blev der mulighed for afholdelse af offentlige møder i det nye menighedshus i Sædding. Man sigtede på ét møde hver måned, hvortil man kaldte en taler fra LM.

I 1970 startedes, efter mange opfordringer, en juniorkreds for 11-15 årige, som - ca. 1½ år efter - samlede 35-40 børn og unge hver torsdag aften.

Vi tror, at Gud har vedkendt sig arbejdet her i vor by, og i forventning til ham startes der nu et ungdomsarbejde for dem, som er kommet over junioralderen

Dokumenter
Ved indvielsen af missionshuset i 1976, huset jubilæum i 2001 og 50 års jubilæet blev der skrevet herom.
I 50 års jubilæumsskriftet er der også et interview med Birger Pedersen, som var med i 1965.

Indvielsen af missionshuset, 1976.pdf
Missionhusets jubilæum, 1976-2001.pdf
50 års jubilæum,1965-2015.pdf

I 1986 udgives bogen "- og noget faldt i god jord!" om Luthersk Missions-forening i Vestjylland, og heri finder vi også et afsnit om Luthersk Mission i Esbjerg, skrevet af Søren Jensen, Vinderup.

Heri bemærkes det, at arbejdet netop starter i 1965, men at der længe før har været en LMH kreds, og at venner med tilknytning til LM har fundet sammen.

Fra bogen "- og noget faldt i god jord!" fra 1986
Esbjerg, byen med den kolossalt hurtige udvikling fra en lille flække for omkring godt hundrede år siden til en moderne storby med en storhavn. Her er Danmarks største fiskerflåde. Her er fiskeindustri og meget andet, så det forslår.

Esbjerg er byen ved Nordsøen, der ligger i læ af Vesterhavsøen Fanø, hvor færger går i pendulfart mellem øen og fastlandet. Esbjerg har i årevis været porten ud til den store verden ad søvejen. Her har dansk landbrug i mange årtier afskibet meget store mængder af smør og bacon til det store britiske marked lige på den anden side af Nordsøen og til den øvrige verden. Også en ret så stor passagertrafik til England foregår fra Esbjerg.

En by som Esbjerg trækker naturligvis mange mennesker til sig. I årenes løb er der samlet godt 80.000 her. Det er mange, når man betænker, at byen kun er omkring 100 år gammel.

Hvor der er folk, bygges der kirker.

Foruden de gamle kirker, der lå i om egnen af det nyere Esbjerg, såsom Gjesing, Grimstrup, Guldager og Kvaglund Kirker, er der i dag Grundtvigskirken, Vor Frelsers Kirke, Treenighedskirken og den landsberømte Zions Kirke, kaldet fiskernes kirke. I mange år var der radiotransmission 1. nytårsdag fra denne kirke. Det var formet som en mindegudstjeneste for de fiskere, der satte livet til ude på havet under udøvelse af deres farefulde erhverv.

Forskellig mødevirksomhed
Forskellige trossamfund har naturligt fundet grobund i Esbjerg. Sådan vil det altid være. Foruden det folkekirkelige arbejde udført af Indre Mission og et velsignelsesrigt arbejde ud fra sømandshjemmet ved havnen, har Luthersk Mission også fundet fodfæste i byen. Her som så mange andre steder er dette arbejde af nyere dato. Egentlig kunne arbejde i tilknytning til Luthersk Mission godt have været begyndt i årene før 2. verdenskrig. Allerede i 1934 havde folk, som havde været på Luthersk Missions højskole i Hillerød, indbudt daværende forstander Frits Larsen som taler. Da Frits Larsen var en god ven af Indre Mission, og landskendt som prædikant var han også, var det meget naturligt, at han fik lov til at tale i Indre Mission. Man mener, at årsagen til, at Luthersk Mission ikke før 2. verdenskrig kom i gang med et selvstændigt arbejde, var, at højskoleforstander Frits Larsen havde frarådet dette. Måske har han ment, at tiden ikke var moden til noget sådant!

Nogle år gik. I 1949 begyndte imidlertid nogle venner af Luthersk Mission at samles i en missionskreds. Det var Margrete og Hans Rejkjær, Juditha og Sigfred Larsen, Lydia Andersen og Martha og Halvor Poulsen. Tanken var, at man specielt ville støtte Anne Breum Jacobsen fra Ølgod, som på den tid havde et ydre missions kald.

LM begynder sit virke
Som tiden gik, var der flere og flere af dem, som flyttede til byen, der havde været på højskole i Hillerød. I 1965 begyndte man med at stille det såkaldte "store telt" op på Grønttorvet. Tilslutningen var sådan, at de få venner nu fik frimodighed til at fortsætte det påbegyndte arbejde. Foruden missions-kredsen, der var i gang, begyndte man også at samle unge og ældre i en bibelkreds, der afholdtes i forskellige hjem.

I vinteren 1968 afholdt IM og LM en missionsuge i Boldesager missionshus. Der var en taler fra norsk Indre Mission samt danske talere fra begge missionsforeninger. Ved disse møder blev der vækkelse blandt tilhørerne, og møderækken fortsatte, så det i alt blev 9 aftener. Herefter fik man mod til at holde et månedligt møde i et nyt menighedshus (red. C. M. Nielsens Vej), som lige var bygget i Sædding i udkanten af Esbjerg, med prædikanter fra Luthersk Mission.

I 1969 begyndte sygeplejerske Maren Nielsen en juniorkreds for de 10-15 børn, man havde kontakt med. Efterhånden voksede denne juniorkreds, så der kom 35-40 børn til de ugentlige torsdagsmøder.

I 1970 blev der valgt en bestyrelse til at varetage de efterhånden flere og flere aktiviteter inden for Luthersk Mission. Denne første bestyrelse kom til at bestå af Henry Schmidt (formand), Laurids Nielsen, Maren Nielsen, Henning Hansen og Hans Larsen.

Er der en juniorkreds et sted, går det ofte sådan, at der snart kan dannes en kreds for unge. Sådan gik det også i Esbjerg. I 1972 startedes en ungdomsafdeling med 10-15 unge. Som ledere her var det Hans Christian Madsen, Henning Hansen og Juhl Kronborg.

Der bygges
Samme år begyndte tanken om, at Luthersk Mission skulle bygge sit eget missionshus. Mange forhandlinger blev der med kommunen og de øvrige myndigheder. Men det resulterede dog i, at man fik anvist en byggegrund på 3.000 m2 på Stenhuggervej. Den blev købt i 1973. I 1975 fik man konstruktør Erling Andersen, Gram, til at lave tegning og udkast til et velfungerende missionshus. Året efter, den 10. april 1976, blev grunden gravet ud og huset bygget i årets løb. Den 7. november blev huset indviet og taget i brug. Luthersk Missions landsformand Gunnar Svendsen talte og indviede huset. Det nye missionshus var naturligvis fyldt af venner fra egnen og andre steder fra.

Missionshusbyggeri er noget, som forener en flok venner. Det er set og oplevet mange steder. Og sådan var det også i Esbjerg. Mange brugte de lyse sommeraftener og lørdagene til at tage et nap med i opførelsen af huset.

Daværende murermester Peer Mortensen, Skjern, havde murerentreprisen. Smedearbejder og VVS blev udført af Poul Christesen, Sommersted, der hører til Luthersk Mission. De andre arbejder blev udført af lokale håndværkere.

Friskolen
Selvfølgelig skulle friskoletanken også komme til Esbjerg. Med den udvikling, folkeskolen har været inde i, er der mange forældre, der gerne vil samle deres børn i en friskole, hvor man selv har hånd i hanke med lærerne og undervisningen.

Friskolen blev oprettet og bygget i 1979 på Stenhuggervej ved siden af missionshuset, så man kan drage nytte af missionshusets lokaler.

Der var i 1985 10 lærere og 95 børn. Lederen er Ove Mølgaard, skolebestyrelsesformand Hans Larsen. Friskolen er en selvejende institution.

På nuværende tidspunkt er Henning Hansen formand for kredsen i Esbjerg, og Martinus Nielsen er formand for ungdomskredsen.

Arken
Arken i Esbjerg er et center, hvorfra man bl.a. driver gademission. Man går ud på gaden og byder mennesker hjem til centret til en kop kaffe; og så kan man få lejlighed til at fortælle dem om Jesus.

Arken søgte i 1983 kulturministeriet om tilladelse til at sende nærradio i Esbjerg og fik tilladelsen som den eneste blandt mange andre ansøgere. Senderen fik navnet "Arkens radio" og sender kun kristne udsendelser. Ledelsen henvendte sig til forskellige kirkesamfund i Esbjerg, heriblandt LM, for at høre om interessen for at få en sendetid, f.eks. ½ eller 1 time ugentlig. LM i Esbjerg besluttede så at tage imod opfordringen. Der bliver nu sendt ½ time hver tirsdag kl. 11-11.30 med genudsendelse samme aften kl. 18-18.30.

Så langt fra bogen "- og noget faldt i god jord!" fra 1986

Udvidelse af missionshuset 2004-05
I slutningen af 1990'erne blev det snart klart, at rammerne fra 1976 var blevet for små. Beslutningen om at bygge til missionshuset blev taget i starten af 2004, hvor Henning Hansen tog det første spadestik til udvidelsen. Udvidelsen blev en ny mødesal på ca. 175 m2 og herunder et nyt stort ungdomslokale med tekøkken, depot m.m. på ca. 140 m2. Desuden blev huset fra 1976 gennemrenoveret med ny entré, nyt køkken, nyt indgangs-parti, nye vinduer, nyt tag og meget mere. Udvidelsen blev mest af alt gennemført med frivillig arbejdskraft. Og i juni 2005 indviedes det nye missionshus.

Aktiviteter i missionshuset

Møder, bibelkredse, børne- og juniorklub, LMU m.m. er en fast del i Luthersk Missions arbejde i Esbjerg.

I 2001 blev teenklubben oprettet som brobygger mellem juniorklubben og LMU.

I 2006 blev der efter en god drøftelse med hinanden givet plads til, at der ved et månedligt møde kunne holdes nadverfejring i missionshuset.

I 2010 blev det besluttet, at de i kredsen, som måtte have behov for en frimenighed, kunne danne den parallelt med LM-kredsens arbejde. I efteråret 2010 holdtes den første gudstjeneste. Senere ændres fik frimenigheden navnet Vesterhavskirken. I 2021 blev Henrik Kristensen ansat som frimenighedspræst på deltid. Fra 2022 er Kasper Beck Drejer præst i Vesterhavskirken.

I 2011 etableredes Kulturmødet med henblik på at invitere og give nydanskere mulighed for at lære noget om kristendom og kristne værdier, som det danske samfund bygger på, samt opbygge venskaber.

Efterskrift
Vi står her i 2015 med en stor taknemmelighed over for vor himmelske Far, som nu i 50 år har velsignet os så rigt. Det er vores bøn og vort ønske, at Skriften og Ordet om korset må bære os i den tid, som ligger foran os. Må Jesus kunne sige til os i LM-Esbjerg, at der "har de holdt fast ved mit navn og ikke fornægtet troen på mig". Må vi se fremad mod Himlen, vort rette hjem, og samtidig være ham tro i den opgave, som vi er betroet her i Esbjerg.