Hvad er Luthersk Mission?

Luthersk Mission (LM)
er en kristen organisation, der ønsker at menneskers skal lære Jesus at kende som deres frelser både i Danmark og i udlandet. Det sker gennem menighedsopbyggende og diakonalt arbejde.

Luthersk Mission er en landsdækkende demokratisk organiseret missionsforening inddelt i syv afdelinger i Danmark, hvor medlemmerne samles til møder og gudstjenester i lokale kredse og frimenigheder. Afdelingerne repræsenteres ved Generalforsamlingen, som vælger en Landsstyrelse.

Foreningen bygger sit arbejde på

-de bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv,
-den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De bibelske Skrifter

Fri og selvstændig
LM er en forening, der de fleste steder arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Nogle steder er der i LM-regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag. Evangelisk, luthersk, bibelsk LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen. I forståelsen af kristendommen ønsker LM at være tro over for Bibelen.

Mission
En helt central del af LM's arbejde er at hjælpe mennesker til at få et helstøbt liv i troen på Jesus og løftet om et evigt liv. Det kaldes mission, og det handler både om udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.

Frivilligt arbejde - frivillige gaver
Langt det meste af LM's arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. De lokale kredse bliver ledet af mennesker, der har et almindeligt arbejde ved siden af. Det er ikke en forening for særligt højt - eller lavt - uddannede. I LM vil man gerne lægge vægt på at bruge den særlige åndelige udrustning, som Gud giver mennesker. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver primært betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.

Demokrati
Omkring 10.000 deltager i LM's aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering. Man kan være medlem af den lokale kreds og dermed have indflydelse på valg af bestyrelse. Eller man kan komme til kredsens aktiviteter uden at være medlem. Både på lokalt plan og på landsplan ledes arbejdet af styrelser valgt af LM's medlemmer. Ellers er det frivillige ulønnede medarbejdere, der har ansvar for de fleste aktiviteter i LM. De suppleres af ansatte prædikanter, missionærer og sekretærer.

Om Luthersk Mission Esbjerg
Luthersk Mission i Esbjerg er et åbent kristent fællesskab. Det er et mødested for mennesker i alle aldre, og folk kommer her for at høre om Gud og være sammen om Bibelens budskab.

Vi lytter til en bibelfunderet forkyndelse, hvor vi møder Gud som en livsnær og omsorgsfuld Gud, så omsorgsfuld, at han lod sin søn, Jesus, dø for din og min skyld. Og fordi han døde for os, kan vi en dag mødes med Gud på den nye jord. At være kristen er altså ikke bare en livsholdning eller en interesse, men det handler om, at Gud elsker os og ønsker at frelse os. Det er ham, vi kan læne os op ad i hverdagen.


Mere om Luthersk Mission, Esbjerg

LM er for hele familien. Vi mødes hver tirsdag fra kl. 19.30 til møde i missionshuset eller til bibelkreds rundt om i hjemmene. Efter møderne er der altid en kop kaffe, hvor vi snakker med hinanden.

Desuden arrangerer vi bibeldage, festsamlinger, missionsmøder, lejre, fælles spisninger, udflugter og meget mere. Der er klubber for børn, juniorer og teenagere, hvor der foruden bibelfortælling sker mange spændende aktiviteter.

Når vi mødes, synger vi sammen, læser fra Bibelen, lytter til en prædiken og beder sammen.


Vesterhavskirken

Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk frimenighed, der blev stiftet i 2010 (tidligere kaldt LM-Esbjerg Frimenighed 2010-18). Den blev startet af en gruppe mennesker, der var aktive i Luthersk Missions Esbjerg og som havde et stort ønske om at afholde gudstjenester i missionshuset. 

Vesterhavskirken er gennem årene vokset fra et mindre fællesskab til, at der normalt samles mellem 70-90 mennesker til gudstjenesterne. 


Om Luthersk Missions Unge, Esbjerg
I Esbjerg LMU er vi en flok unge, der kommer for at høre Guds ord, lovprise Gud samt dele vores åndelige og sociale liv med hinanden.
Vi tror på, at vi som kristne styrkes ved at komme i et kristent fællesskab, hvor vi bl.a. har mulighed for at dele vores tro, blive opmuntret, og blive mindet om, hvad Gud gør for os alle.
Alle vores møder foregår i ungdomslokalet i kælderen på Stenhuggervej 28, 6710 Esbjerg V, og starter kl. 19.30 medmindre andet er angivet i programmet

Kulturmødet har til formål

-fremme forståelsen for mennesker af anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund
-medvirke til, at kultur- og religionsmødet sker med åbenhed og respekt, så nydanskere kan finde deres identitet i Danmark
-give nydanskere med anden religiøs baggrund mulighed for at lære noget om kristendom og kristne værdier