Luthersk Missions historie I

Midt i 1800-tallet gik en bølge af vækkelser hen over Danmark. Det nye ved disse vækkelser var, at der for første gang siden reformationen var tale om en folkelig vækkelse. Hermed menes ikke en vækkelse til folkelighed, men en vækkelse til levende kristendom opstået i selve folket og ledet af lægmænd uden nævneværdig støtte fra præsterne, men tværtimod ofte mødt med modstand og forfølgelse fra både gejstlige og verdslige myndigheder.

Naturligvis havde vækkelsen rødder både i pietismen og herrnhutismen (Brødremenigheden), og selvom man ikke kan sige, at den havde rødder i tidens frihedsbevægelser, så kunne det dog ikke undgås, at de fik indflydelse på vækkelsens videre forløb.

Det samme gælder to så vidt forskellige personligheder Grundtvig og Kierkegaard, der begge gennem deres forkyndelse kom til at præge vækkelserne.

Kierkegaard døde dog for tidligt til at opleve selve vækkelsen, og Grundtvig havde hverken forståelse for vækkelsens betydning eller sympati for vækkelsesfolket, og han kunne direkte ikke lide lægmandsarbejdet, hvilket vel var en naturlig følge af hans sakramentsyn.

Søren Kirkegaard

Søren Aabye Kierkegaard var en dansk teolog og filosof. .

Det blev derfor hans disciple, og her vel først og fremmest I. Chr. Lindberg og brødrene Fenger, der knyttede forbindelsen til de vakte kredse.

Vækkelsen var til at begynde med delt efter geografiske linjer. Man talte om en fynsk, en sjællandsk og en jysk vækkelse, men senere organiseredes den i en grundtvigsk og en kierkegaardsk (indremissionsk) linje.

Da Indre Mission havde overtaget såvel Grundtvigs sakramentalisme som Kierkegaards omvendelsesforkyndelse, var det ikke i første række sakramentsyn og kirkepolitik, der skilte de to retninger, men derimod synet på muligheden for omvendelse efter døden.

Dette røre nåede ikke Bornholm. Ganske vist besøgte indremissionær Jens Larsen Bornholm i oktober 1854 og i juli 1855 og holdt en række velbesøgte møder, men hans besøg fik så vidt vides ikke varig betydning.

Peter Christian Trandberg
Da den bornholmske vækkelse opstod i 1860, gik den sine egne veje. Medens vækkelserne i det øvrige land begyndte ved lægmænds forkyndelse, og ledelsen først efterhånden blev overtaget af præster, begyndte den bornholmske vækkelse ved den unge bornholmske præst Peter Christian Trandbergs forkyndelse, men førtes videre som en udpræget lægmandsbevægelse.

Peter Christian Trandberg fødtes den 18. august 1832 på Bruunsgård i Nylars sogn. Han var en livlig og velbegavet dreng, og da skoleforholdene i Nylars var meget mådelige, satte hans far ham i Rønne Borgerskole, da han var 12 år. Her klarede han sig så godt, at hans lærere anbefalede, at han overflyttedes til latinskolen, noget der dengang var ret usædvanligt for en bondesøn.

Trandbergs livlige natur gjorde det let for ham at finde kammerater, men han var næppe kritisk nok i valget af omgangsfæller. Han var alle dage en meget dårlig menneskekender. Han var i sin latinskoletid en ret flittig kirkegænger og ønskede alvorligt at bekæmpe de dårlige tilbøjeligheder, han følte boede i ham, men han fortæller i sin dagbog, at når han syntes, det var lykkedes for ham, blev han opstemt og hovmodig og lå så igen under for sine fristelser.

P. C. Trandberg

Præst i den danske folkekirke, men i 1863 brød han ud af folkekirken og stiftede en frimenighed

I sine mørke øjeblikke syntes han, at han umuligt kunne blive præst, og han tænkte alvorligt på at opgive sine studier, men fandt så ud af, at det ville betyde, at alle de penge, hans fader havde ofret på ham, ville være spildt.

Han siger nu, at han mere alvorligt begyndte at læse i sit Ny Testamente og i salmebogen og at søge Gud, og sådan blev han en tid »herre over sine lyster til Guds ære«.

I 1851 fik han sin studentereksamen med første karakter. Han var nu en smuk ung mand med et fint ansigt, kraftigt hår og klare blå øjne, og bevidstheden om disse fortrin gav ham en visselvsikkerhed i forholdet til både lærere og kammerater.

Trandberg rejste nu til København for at studere teologi. Han har ikke selv nævnt, at nogen professor fik særlig betydning for ham. Derimod var han en flittig kirkegænger. Han hørte nogle gange Grundtvig i Vartov, men ellers søgte han især Holmens kirke, hvor Balthazar Munter var sognepræst, og Garnisons kirke, hvor han hørte den kendte Nikolaj Blædel. Blædels forkyndelse var påvirket både af Martensen, Grundtvig og Kierkegaard, men det blev Kierkegaard, der fik størst betydning for den unge Trandberg.

Det er vel tvivlsomt, at Trandberg har læst hele Kierkegaards produktion, men han har læst »Indøvelse i kristendom« og »Øjeblikket«, og disse skrifter gjorde så stærkt indtryk på ham, at de kom til at præge både hans forkyndelse og hans stilling til kirken. Det vides, at Trandberg besøgte Kierkegaard, og at han var med til hans begravelse i 1855.

Den 18. januar 1858 døde Trandbergs moder, uden at hun, efter Trandbergs mening, var blevet virkelig omvendt. Dette rystede ham så meget, at han »nu forlod alle ting og fulgte Ham«.

Alt dette skete samtidig med, at Trandberg gik op til teologisk embedseksamen, som han - formodentlig af den grund - til sin store skuffelse kun bestod med 2. karakter af 1. grad.

Allerede i februar samme år tiltrådte han en stilling som personelkapellan og huslærer hos pastor Brix i Foulum i Tjele-Vinge pastorat, og to dage efter sin ankomst aflagde han besøg hos enkekammerherreinde Lüttichau på Tjele, hvor man fik et godt indtryk af ham.

Det var dog ikke blot herregården, der fik hans besøg. Der var næppe et hus i pastoratet, som han ikke besøgte, og overalt virkede han vennesæl, åben og ærlig, munter og glad, så alle syntes om ham.

I april blev han ordineret i Viborg domkirke, og efter ordinationen prædikede han karakteristisk nok over emnet »Lejesvenden og den gode hyrde«.

Selv om det var bodstonerne, der prægede Trandbergs forkyndelse, virkede hans prædiken på grund af hans kærlige og stærkt følelsesbetonede væsen i almindelighed sådan, at den gik folk til hjerte, og det fortælles, at adskillige sad og græd i kirken, endnu inden gudstjenesten var begyndt.

Hans elev og senere ven, Harald Brix, skriver om ham: »Trandberg mindes fra den tid som den unge glødende prædikant. Om stor vækkelse var der vel ikke tale, men Trandbergs virksomhed fremkaldte dog adskilligt røre på Tjele-Viborgegnen. Adskillige fik dog vistnok ved ham stødet til den evige bevægelse.
Først og sidst mindes Trandberg ved sin ejendommelige, mærkelige personlighed - på den ene side til tider så alvorlig, tilbagetrukken, dyb og stille, og på den anden side igen fuld af skæmt og humør og hjertelig venlighed. Derfor erobrede han sig også en fast plads i manges hjerter.«
Blandt de hjerter, hvor Trandberg erobrede sig en fast plads, var først og fremmest den 22-årige datter til Tjele, Gottholdine Lüttichau. Den 22. juni friede han og fik hendes ja, men af hensyn til enkekammerherreinden måtte forlovelsen foreløbig holdes hemmelig.

Det varede naturligvis ikke længe, før kammerherreinden opdagede sagens sammenhæng, og nu fulgte nogle ubehagelige scener, men efterhånden klaredes det for den stolte frue, at de unge ikke havde i sinde at slippe hinanden, og da hun egentlig ikke havde andet at indvende mod Trandberg, end at hun havde ønsket sin datter et mere standmæssigt parti, gav hun endelig i 1860 sit samtykke til forlovelsen, mod at de unge gik ind på en toårig adskillelse som en betryggelse for, at det fra begges side var mere end en flygtig forelskelse.

Gottholdine rejste til Kaiserswert i Tyskland for at uddanne sig til diakonisse, og Trandberg rejste kort efter til Bornholm for at optage en gerning som rejsepræst på sin fødeø.

Herom fortæller han selv: »På mine alvorlige vandringer ude i Jyllands ensomme heder - i de tavse, stille, søvnløse nætter - talte Gud til mig på en forborgen måde indvortes i min ånd. Jeg forstod ikke straks hans røst til fulde, og da jeg begyndte at fatte den, så forsøgte jeg først, om muligt, at unddrage mig min himmelske faders vilje, men til sidst blev hans faderrøst mig for mægtig: »Rejs hen! se, jeg sender dig tilbage til din fødeø for at gøre en gerning der i mit navn.«
Han ville dog ikke rejse uden et ydre kald, dvs. en opfordring fra mennesker til at komme til Bornholm. Det kom også gennem en af hans venner, lærer Dam i Aaker.

Han sagde nu sin stilling op hos pastor Brix - forholdet mellem dem var heller ikke længere det allerbedste - og holdt en afskedsprædiken for sin menighed, som viser en besynderlig blanding af hovmod og ydmyghed, to følelser, som livet igennem skulle bo i hans sind.

Trandberg lagde aldrig skjul på, at han havde ofret bogstavelig talt alt for Guds riges skyld: gode kår, familielivets lykke, alle sine kræfter og al sin hjertevarme, og at Gud havde udrettet store ting ved ham, og herfor krævede han som noget selvfølgeligt sine menigheders tak og beundring, men samtidig anklagede han sig selv for manglende nidkærhed og kærlighed.

Fri prædikant
Det var Trandbergs hensigt at »benytte den religionsfrihed og forsamlingsfrihed, som grundloven giver, til en tid lang som omrejsende ordets prædiker at arbejde på sin fødeø.«
Den 15. juli talte han ved den ordinære gudstjeneste i Aa kirke, hvor han »ved sit milde, lyse ansigt, sin klangfulde røst og sine tåreduggede øjne gjorde et dybt indtryk på sine tilhørere. Han talte om den frelsende retfærdighed.«
Efter alt at dømme har Trandberg været i besiddelse af stor personlig charme, og dette i forbindelse med hans letbevægelige og meget følsomme sind - under hans i regelen 2-3 timer lange prædikener strømmede sveden ham ofte ned over ansigtet, og »næsten altid græd han over menneskers vantro og hårde sind« - gjorde, at folk sjældent blev vrede over hans hårde ord, men åbnede deres hjerter for hans forkyndelse.

I 3 måneder var Trandberg vikar for pastor Mossin i Aaker, der var landstingsmand, og i denne tid revsede han strengt aakerboernes verdslighed og laster. Mange sluttede sig til ham, men der var naturligvis også en del, der blev vrede og dels prøvede at gøre ham latterlig dels truede ham med prygl. Blandt hans modstandere var de fleste af øens præster, som han i sine prædikener betegnede som »lejesvende«.

Da Trandberg i marts 1861 forlod Aaker for at overtage et sygevikariat for pastor Bohr i Olsker-Allinge, regnede han de vaktes antal til flere hundreder. I Olsker-Allinge gik det som i Aaker. Der udbrød vækkelse, og da mange af hans venner fra Aaker gik den lange vej til Olsker og Allinge for at høre ham, var kirkerne altid fyldt.

Dette vikariat varede også 3 måneder, og Trandberg begyndte nu at holde friluftsmøder rundt om på øen. Skt. Hansdag 1861 holdt han sit første friluftsmøde i Almindingen og indledede dermed en tradition, som har holdt sig i over hundrede år.

Den 18. juli skrev Trandberg et brev om sin virksomhed til Indre Missions formand, pastor Rønne. Han siger i dette brev, at det er hans ønske at bevare sin virksomhed på folkekirkens grund, selvom han ikke tør anbefale sine venner at lytte til den forkyndelse, der lyder i Bornholms kirker. Brevet giver indtryk af, at der er en vis kontakt mellem Trandberg og Indre Mission.

Da de to år, som kammerherreinden havde forlangt som prøvetid for de forlovede, var gået, rejste han ned for at besøge sin elskede og benyttede samtidig lejligheden til at besøge den kendte præst, Ludvig Harms i Herrmannsburg.

Harms havde skabt et rigt menighedsliv og havde indført knælende fællesbøn og broderkys, og han benyttede lægprædikanter som medhjælpere. Dette indførte Trandberg senere på Bornholm.

Efter endnu et vikariat i Allinge tog Trandberg ophold i Aaker, og da der samledes så store skarer om hans forkyndelse, at man ikke kunne få plads i skolestuer eller private hjem, ansøgte han om tilladelse til at benytte kirkerne, når sognepræsten ikke selv benyttede den. Men da han samtidig fortsatte sine hårde angreb på øens præster, henstillede de til ministeriet ikke at give ham denne tilladelse.

Biskop Martensen fandt det nødvendigt selv at rejse over for at se på forholdene, men til trods for, at biskoppen fik en vis personlig sympati for Trandberg - dels på grund af hans charmerende væsen og dels ved at se den hengivenhed, hans tilhængere omfattede ham med - var de to dog alt for forskellige til, at en virkelig forståelse var mulig, og Trandberg fik ikke lov at benytte kirkerne.

Niels Pedersen Grunnet.
Trandberg satte sig nu i forbindelse med lederen af Den evangelisk lutherske Frikirke i København, pastor N. P. Grunnet. Grunnet var udgået fra »de stærke jyder« og havde været lærer ved deres privatskole i Hedensted i 4½ år og »udmærket sig ved flid og dygtighed«.

N. P. Grunnet

Dansk frikirkepræst.

Han flyttede derefter til Egtved, og her mødte han Brødremenigheden. Gennem forbindelsen med. Dem vækkedes hans kærlighed til missionen, og da han følte kald til selv at rejse ud som hedningemissionær, satte han sig i forbindelse med Dansk Missionsselskab og bad dem hjælpe ham til en uddannelse på missionsskolen i Basel. Det ville man imidlertid ikke, men det lykkedes alligevel Grunnet at komme derned som elev i 1851 - han var allerede blevet indskrevet som elev i 1848, men krigen kom i vejen.

Skolen i Basel var »overkonfessionel«, og Grunnet var den eneste lutherske elev, men han var - som barn af »de stærke jyder« - til gengæld også strengt luthersk og kunne i længden ikke finde sig i forholdene dernede. Han blev derfor i 1854 løst fra skolen. Gennem sin ansøgning til DMS var Grunnet kommet i forbindelse med selskabets senere formand, sognepræst dr. theol. H. C. Rørdam, der blev hans ven.

Rørdam anbefalede selskabet at give Grunnet et prøveår i Danmark. Prøveåret forpligtede dog ingen af parterne. I prøveåret skulle to teologiske kandidater, L. Helveg og C. M. Kragballe, læse med Grunnet, og han skulle desuden deltage i pastoralseminariets øvelser.

Desværre var Grunnets to lærere grundtvigianere, og samarbejdet med dem gik ikke. Grunnet havde fået bestyrelsens tilladelse til at rejse rundt i landet og holde missionsforedrag. Han dannede nu hedninge-missionskredse, som han samlede i Luthersk Missionsmenighed, og nogle af de præster, i hvis sogne han prædikede, fik den opfattelse, at han ikke agtede at rejse ud som hedningemissionær, men at han i stedet ville danne en frimenighed herhjemme, hvor der efter hans mening fandtes »hedninger« nok.

I København boede Grunnet hos Søren Kierkegaards ven, pastor J. N. Lange, og her stiftede han bekendtskab med Kierkegaards skrifter, hvoraf særlig angrebene på statskirken gjorde et dybt indtryk på ham.

Da prøveåret var forbi, stemte 4 af DMS’ bestyrelse – heriblandt Rørdam - for at udsende Grunnet, medens 4 stemte imod. Under disse forhold kunne der naturligvis ikke blive tale om udsendelse. Grunnet var nu en fri mand. Han rejste til Hamburg og lod sig i den engelske frimenighed der ordinere til præst.

Efter hjemkomsten stiftede han sammen med 20 familier »Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark«. Det er fra Grunnets modstanderes side - dem havde han mange af - blevet hævdet, at frikirkedannelsen var en hævnakt, fordi D.M.S. ikke ville sende ham ud som hedningemissionær.

Det er sikkert en uretfærdig beskyldning. Det er uden tvivl den stærke påvirkning fra Kierkegaard i forbindelse med oprigtig sorg over forholdene i den danske folkekirke og et alvorligt ønske om at drive »hedningemission« hjemme i Danmark, der har været drivkraften.

At han så som følge af de stærke angreb fra statskirkepræsternes side selv indlod sig på at skrive stærke ord mod kirken, er en anden sag. Grunnets frimenighed adskilte sig ikke i læren fra den danske folkekirke og i øvrigt heller ikke i gudstjenesteform eller embedsdragt, men i modsætning til folkekirken praktiserede man kirketugt, læretugt, menighedsstyre og præstevalg.

Grunnet på Bornholm.
Grunnet var en fremragende forkynder og organisator. Og det varede ikke længe, før han havde 10 menigheder spredt ud over landet og titel af superintendent (den gamle lutherske betegnelse for biskop).

Grunnet kom nu til Bornholm og holdt en række møder, der fik stor tilslutning, og mange begyndte at holde hans blad »En Røst i Ørkenen«.

Fra nytår 1863 begyndte Trandberg en prædikantskole på Lesleregård i Østermarie, hvor han nu boede. Skolen havde 9 elever, hvoraf de betydeligste var smed Chr. Møller fra Nexø, avlsbruger Peder Kofod fra Nylars og H. Chr. Kofoed, der dog brød med Trandberg, da han trådte ud af folkekirken.

Prædikanteleverne blev undervist i bibelforklaring, etik og kirkehistorie, samt i prædikenøvelse, der bestod i, at de på skift skulle gengive den prædiken, Trandberg havde holdt om søndagen. I øvrigt blev de sendt ud at prædike på egen hånd.

I maj måned kom Grunnet igen til Bornholm og agiterede åbent for udtrædelse af folkekirken. Trandberg fik også en henvendelse fra 3-400 venner, hovedsagelig fra Olsker-Allinge, om sammen med dem »at træde ud af folkekirken og under Åndens vejledning danne en evangelisk luthersk frikirke.«
Baggrunden for dette ønske var hovedsagelig de chikanerier, som Trandbergs venner var udsat for af deres sognepræst, når de søgte ham for kirkelige handlinger.

Selvom bornholmerne måske ikke kan siges helt fri for stridbarhed og selvstændighedstrang, må hovedparten af skylden for frikirkedannelsen ikke tilskrives hverken dem, Grunnet eller Trandberg, men kirken, dvs. ministerium, biskop, provst og præster. Havde man mødt Trandberg og de vakte med blot en lille smule forståelse, ville bruddet ikke være kommet.

Nu kom det, endda på en meget dramatisk måde. Trandberg indrykkede en annonce i Bornholms Avis, hvori han indbød til et møde i Almindingen Skt. Hansdag 1863 og meddelte, at han ved denne lejlighed »agtede at frasige sig lod og del med statskirken for bestandig«.